Dějiny Bílinska v datech I.

Autor: Velký Vont <(at)>, Téma: Historie, Vydáno dne: 15. 02. 2010

Dějiny Bílinska v datech od roku 993Zajímavosti Bílinska v datech I.

 

 

 

  993 - při příležitosti založení Břevnovského kláštera se  objevuje název Provincia Bilinensis

1040-41 - první zmínka o Bílině v Kosmově kronice

1040 - popraven zrádce bílinský župan Prkoš za zradu knížete Břetislava

1060-61 - vystavěn kostel sv. Petra, jehož vysvěcení se  zúčastnil kníže Vratislav

1061 – kníže Vratislav sesadil správce hradu Mstiše

1119 – zmiňuje Kosmas název řeky Bíliny

1208 - první záznam o bílinském trhu

1237 - na místě dřevěné tvrze se začal stavět kamenný hrad

1257 – věnoval Václav I Bílinu Ojíři z Frýdberka

1263 – poprvé zmiňováno město Bílina

1289 - bezpečně doložená zmínka o městě Bílině a užívání pečeti

         -  doložena osada  Újezd

1290 -  vlastníkem Albrecht ze Žeberka

         – zmiňovány  v okolí vinice

1299 - nejstarší zmínky o pečetidle na písemnostech

1301 - založen kostel sv. Alžběty

1302 -  řádu  německých rytířů  byl darován nově založený špitál

1322 –  sňatkem získal město a panství Ota z Bergova

1334 - od Jana Lucemburského získala Bílina postavení poddanského města

1342 – je zmiňována škola založená řádem německých rytířů

1366 - doloženy  městské hradby

1371 - arciděkanství v Bílině

1404 - první zmínka o Chudeřicích

1407 -  vlastnil Bílinu Albrecht z Koldic

1420 - založen kostel Zvěstování Panny Marie na Újezdě

1421 - 12.7. oblehl Jan Želivský s husitským vojskem Bílinu  a zapálil hrad s německou

            osádkou

1423 -  do Bíliny vtrhl sasský vévoda a dal vypálit v okolí  100 vesnic

1427 – vlastníkem bílinského panství Jakoubek z Vřesovic

1436 – vrácena Koldicům

1438 -  u blízkých Želenic dochází k velké bitvě, kde byla  poražena husitská vojska

1440 - udělili Koldicové městu právo svobodného solného trhu

1460 - udělil  král Jiří z Poděbrad městečku právo výročního trhu

1475 - udělil  Těma XIII z Koldic právo svobodného nakládání s majetkem

1482 - založen cech ševců

1502 – Koldicové  postoupily Bílinu Děpoltu z Lobkovic

          – požár zničil velkou část města

1508 - propukl požár a zničil velkou část města a kostel sv. Petra a Pavla

1511 - král Vladislav II udělil městu znak a dovolil pečetit zeleným voskem

1513 – král Václav II. Jagelonský zrušil lenní závislost bílinského hradu a potvrdil

            Lobkovicům dědičné držení hradu

1527 – město koupilo ves Jablonec u Měrunic

1538 - založen cech bednářů

1545 - založena soudní kniha

1549 -  2. 11.  král Ferdinand I. povoluje pečetit červeným voskem a  znak města byl doplněn

           o  štítek s erbem Lobkovických pánů

1553 - ulit menší zvon pro kostel sv. Štěpána

1554 – je zavedena rychtářská kniha

1563 - privilegováno vinařství v Žižkově údolí

1568 -  9. 6.  město postihl velký požár a zničil také kostel  sv. Petra a Pavla

1573 –75 - přestavba kostela sv. Petra a Pavla

1573 - ulity zvony pro kostel sv. Petra a Pavla, požární  zvon Barbora a poledníček Anna

1580 – Lobkovicové nechali zabudovat do děkanského kostela věžní hodiny

1582 - Bílinu postihl mor

1583 - založena městská kronika

1586 - na Bílinsku zuřil strašný orkán, byla krutá zima   a mnoho lidí zmrzlo

1590 - město získalo od pánů z Lobkovic  právo vařit  bílé a černé pivo

         - zaregistrováno zemětřesení

1591 - založena bílinská matrika - česky psaná

1598 - založena první pozemková kniha, podle ní bylo v Bílině  85 městských domů,54 na

            mosteckém, 13 na  pražském  a 55 na teplickém předměstí

1599 - opět propukl mor

1601 - založeno české literární bratrstvo

1603 - staví mistr Venk velké varhany v děkanském  kostele s 1122 píšťalami

1618-1648 - bylo město sužováno válečnými konflikty třicetileté války

1620 – ve městě se ubytovalo vojsko českých stavů

1627 - částečně přestavěn hrad

1629 – byla na místě kostnice u děkanského kostela postavena kaple sv. Rocha

1634 - město obsadili Švédové, vyhořel zámek a 10 domů

1640 - založena kniha pro stavební zápisy

        - ukončena správa řádu německých rytířů na špitálem u kostela sv. Alžběty

1645 – král Ferdinand III. povoluje další trh na dobytek na den 10. srpna

1654 – město má s předměstími 202 domů

1664 - založena kniha rychtářská

1667 - ulit zvon pro kostel sv. Štěpána

1669 - do této doby se v Bílině úřadovalo česky

1671 - založena nad Kyselkou vinice

1674 – 9. 11. Se v Bílině narodil Jan Vojtěch Angermayer, malíř miniaturních zátiší

1676-88 - provedena přestavba hradu na barokní zámek

1677 - na zámku zbourána tzv. Červená věž - 3 měsíce

1679 - v Bílině poprvé německé obecní zastupitelstvo

        -  odstupuje z funkce zasloužilý primátor Jan Motal

1680 - v Bílině propukl strašný mor a vymřely celé rodiny

-          je zavedena matrika zemřelých

-          Bílina měla 100 domů ve městě, 49 na Teplickém předměstí, 31 na Pražském a 94 na Teplickém

1682 - na náměstí postavena kašna  a mariánský sloup  od G. P. Toscana

1691 – poslední české zápisy v městských knihách

1695 - postaven  pivovar Lobkoviců

1696 - v Bílině velké záplavy

1698 - rozšířen kostel sv. Štěpána  o kaple po obou stranách

1700 – 11.4  velký požár vnitřního města a Mosteckého předměstí,  který zničil většinu

            pamětních spisů a listin

1710 – kněžna koupila od města léčivé prameny

1712 - založeny lázně Kyselka

1713 - nad Bílinou zuřil velký orkán a odnesl střechu  z Teplické městské věže

1714 - ulity zvony pro Mosteckou věž, určené k vyhlašování  poplachů

         - kněžna Eleonora udělila právo městu vybírat mýto a clo na údržbu komunikací a

            hradeb

1724 –1729 – postaveno arciděkanství

1727 - vytvořena socha sv. Floriána

1733 - prvně asanován pramen na Kyselce

         - vztyčena socha sv. Jana Nepomuckého za městem

1740 – 1745  válečné útrapy sužují Bílinsko

1741 - postaven sloup P. Marie u starého hřbitova

         - přišla  velká povodeň z potoka od Radovesic

1742  - do Bíliny přišlo  francouzské okupační vojsko

1750 - otevřeno první ložisko hnědého uhlí u Chudeřic

1751 – otevřeno ložisko hnědého uhlí u Bíliny 

1757 - město má s předměstími 245 domů

         -  v městě shořeli 4 domy

1757 – 1763  Bílina těžce zkouší v době 7 leté války

1759 - Prusové obsadili Bílinu

1762 - objevují se první papírové peníze

        - postavena škola nad děkanským úřadem při cestě na zámek

1763 - objevili se první brambory

            na Kyselce byla zřízena laboratoř na výrobu solí z minerálních vod

1764 – postavena socha sv. Antonína

1765 –  Bílina ztratila právo hrdelního soudu

1766 - město ničí opět velký požár

1768 - město postihl hladomor a povodně

1770 – 71 velmi neúrodné roky

1772 – město postihl požár

1778 - začala se expedovat bílinská kyselka

         -  Bílinu sužují Prusové  v době tzv. bramborové války

1780 – 3.9. na Pražském předměstí propukl velký požár a shořelo 28 domů

         - Bílinou projel císař Josef  II.

         - J. J. Leitenberg zde zřídil přádelnu

1782 – 83 postaven v lázních dům na expedici balené vody z pramenů

1782 - položen základ lázeňského parku, postaven inhalační pavilon a rotunda nad pramenem

1783 - sklizeň chmele na Bílinsku 160 kop - t.j. 40 strychů

1784 byla velmi krutá zima

1785 - pozorovány silné otřesy půdy

        - v Bílině se usadil Franz Ambros Reuss, první balneolog, mineralog a lékař

1789 -  město ohroženo záplavami a sesuv zeminy ohrožoval prameny

1791 - s F. A. Reussem vystoupil na Bořeň cestovatel a přírodovědec A. v. Humbolt

1792 - opět velký požár, zničil  mnoho domů a také Pražskou bránu

        - žije zde 1647 obyvatel ,dva nekatolíci a pět židů

1797 - byl založen bílinský ostrostřelecký spolek

        - byl vybudován kanál odpadních vod v Dlouhé ulici ( dnes Seifertova )

1800 - při požáru zničeno Pražské předměstí

1801 - v Bílině založena lékárna

         - velký požár na Pražském předměstí a Újezdě, kdy lehlo popelem 94 domů a 32 stodol

1802 -  založil živnost první kadeřník

1803 -  zřízena první kavárna s biliárem

1805 – byla vydlážděna cesta mezi Pražskou a Teplickou bránou

1810 -  první návštěva J. W. Goetha, který zde maluje

         - začali se bourat městské hradby

1811 – 8.7. se zde narodil August Emanuel Reuss významný přírodovědec

1811 - 1812 stavba silnice Teplice – Louny přes Bílinu

1812 - Bílinu navštívil Goethe a Beethoven

         - zbořena Teplická brána

         - postaven kamenný most přes řeku

1813 - třetí návštěva J. W. Goetha, tehdy vystoupil na Bořeň  

         -  střídavě obléhají Bílinu Prusové, Rusové a Rakušané v době napoleonských válek

1813 – 1817 opraven zámek a vybudována dnešní přístupová cesta  do zámku

1817 – postavena silnice na Duchcov

1824 – postaven nový pavilon nad pramenem Josef

1830 – 9.9. zemřel v Bílině Franz Ambroz Reuss

         -  Bílina měla 3 102 obyvatel

         - město zřídilo chudobinec

1832 -  největší doly u Bíliny těžily 6 450 t uhlí ročně

         -  v Bílině řádila cholera a vyžádala si mnoho obětí

1833 -  vystavěna jižní zámecká věž

         -  počet obyvatel města byl 3 450

1834  -  1837  vybudován  zámecký park

1835 -  postaven  Lobkovici cukrovar, jeden  z největších v zemi

         -  založen zámecký park

1837 - zbourána zeď u hřbitova kolem kostela sv. Petra a Pavla

1837-39 postavena silnice do Duchcova

1839 - zbořena Pražská a Teplická brána s věží

1840 - postavena na zámku empírová zimní zahrada

         - postaven hotel  U města Londýna a městský pivovar V čistcích z materiálu ze

            zbořených  městských bran

        - začaly se vyrábět Bílinské pastilky  na Kyselce

1841 - velký požár ve městě

        - postavena  F. Waltherem továrna na porcelán a kameninu

1843 – město má  2 306 obyvatel a 338 domů

1845 – lázně navštívil Karel Havlíček Borovský 

1847 – započata stavba  jezdeckých kasáren v Chudeřicích

1848 – 7.9. zrušena robota

         - postavena jezdecká kasárna v Chudeřicích

1849 - zbourána Mostecká brána

         - v Bílině probíhaly velké vojenské manévry za účasti  císaře Františka Josefa I

1856 -  založen mužský pěvecký spolek

1863 – vznikl tělocvičný spolek

        -  prováděna regulace koryta řeky a postaven kamenný most

1866 - zahájení výstavby železnice přes Bílinu

         - přes Bílinu se vraceli Prusové z Prusko-rakouské války a zavlekli sem choleru,

            zemřelo 207 lidí

         - založen hřbitov v Mostecké ulici

1868–69  – postavena na náměstí  první německá škola

1869 – počet obyvatel města dosáhl 4 286

1870 - v Bílině navštěvovalo školu 649 žáků

         - císař František Josef  I udělil A.E. Reusovi rytířský titul s právem nosit erb na kterém

            je hora Bořeň

1870 – 1872 proběhla úprava kostela sv. Petra a Pavla do dnešní podoby

1871 - Lobkovicové prodali zámeckou sbírku přírodnin, která  čítala 41 000 kusů do  

           Maďarska

         - založena spořitelna

         - postaven nový objekt skladu minerálních vod

1872 - 6.března pozorovány dva značně silné záchvěvy  zemětřesení

         - 6. června projel Bílinou projel první vlak o 20 vagónech

         - 3. srpna vyšlo první číslo novin Biliner Nachrichtenblatt (Bílinský zpravodaj)

         - 16. srpna otevřena první telegrafní stanice

         -  v Bílině řádila epidemie spály

1873 – založen německý hasičský sbor

        -  byla postavena železniční zastávka na Kyselce a byla umožněna expedice kyselky

           vlaky

1874 – postavena železnice z Bíliny do Upořin tzv. Bělská dráha

        - vyšlo první číslo novin Biela - Zeitung

1875 – 6.6. přijel první vlak po Bělské dráze

1877 - otevřena Živnostenská a obchodní škola na Václavském  náměstí (dnes Žižkovo)